Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 01/04/2021

  1. Bedrijfsinformatie

Fine Spirits CommV. is gevestigd te 2275 Poederlee – Heerle 16 onder BTW nr BE0764.493.226. Op ons vestigingsadres is geen winkel aanwezig en ook geen klantenontvangst mogelijk. Indien u ons wil bereiken dan kan dat via info@finespirits.be

  1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden worden van kracht op bovenstaande datum en zijn van toepassing op alle online verkopen van goederen of diensten via de webshop van Whisky van België en Fine Spirits CommV., op beurzen, openbare markten, veilingen, festivals en dergelijke meer en dit in de breedste betekenis.

Voor alle bijkomende inlichten of vragen kan u terecht via info@finespirits.be

  1. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en het ontstaan van de overeenkomst.

Wanneer de klant overgaat tot eender welke aankoop van goederen of diensten bij Fine Spirits CommV., gaat hij zonder voorbehoud akkoord met alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan hij verondersteld wordt kennis te hebben genomen uiterlijk op het moment dat hij overgaat tot de aankoop.

De betaling van de geleverde goederen en/of diensten doet automatisch een overeenkomst ontstaan tussen de klant en Fine Spirits CommV. onder de regels vermeld in deze Algemene Voorwaarden tenzij Fine Spirits CommV. vooraf zijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven om daarvan af te wijken.

Het is Fine Spirits CommV. op elk moment en zonder voorafgaandelijke kennisgeving toegestaan wijzigingen, opschortingen of toevoegingen te doen aan deze Algemene Voorwaarden, met dien verstande dat de wijzigingen onmiddellijk en van rechtswege van toepassing zijn, met inbegrip van reeds gedane verkopen, tenzij anders overeengekomen.

Enkel zij die de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, verkrijgen het recht om aankopen te doen via de onlineshop van Whisky van België en Fine Spirits CommV. of op beurzen, openbare markten, veilingen, festivals en dergelijke meer en dit in de breedste betekenis. De webshop zal enkel toegankelijk zijn nadat de bezoeker te kennen heeft gegeven de wettelijke leeftijd te hebben.

Fine Spirits CommV. kan op elk moment, zonder opgave van redenen, weigeren om over te gaan tot de verkoop van goederen of diensten besteld via de onlineshop van Whisky van België en Fine Spirits CommV. of op beurzen, openbare markten, veilingen, festivals en dergelijke meer en dit in de breedste betekenis, wanneer het vermoeden bestaat dat de Algemene voorwaarden of de Belgische wetgeving niet nageleefd worden.

  1. Prijzen en leveringsvoorwaarden

Fine Spirits CommV. verkoopt en levert alleen in België volgens de termijnen en leveringskosten die u kan terugvinden bij de bestelling van onze goederen en producten. Fine Spirits CommV. levert altijd in samenwerking met Bpost en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of fouten die hun oorzaak hebben bij Bpost. Fine Spirits CommV. verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een levering zo snel mogelijk en binnen een redelijke termijn af te leveren bij Bpost.

De Klant verbindt zich ertoe om het exacte en complete adres van bestemming op een duidelijke en leesbare manier op te vermelden (naam, straat, huisnummer, eventueel busnummer, postcode, gemeente of stad). Bij slecht vermelde adresgegevens kan Fine Spirits CommV. niet verantwoordelijk gesteld worden in geval een levering niet toekomt. OPMERKING: niettegenstaande de klant een correct leveringsadres moet opgeven, wordt er door ons nooit verzonden op een thuisadres. Verzending gebeurt enkel van Bpost kantoor naar Bpost kantoor. Het door de klant opgegeven adres wordt slechts gebruikt om het dichtst bijgelegen Bpost kantoor te selecteren.

De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die kunnen resulteren uit het niet naleven van deze algemene voorwaarden.

De prijzen van onze goederen en producten aangegeven in onze online shop zijn inclusief BTW. Bovenop de aangegeven prijs, betaalt u voor  een verzending volgens de tarieven van Bpost, gehanteerd voor verpakkingen tot 10 kg en een verpakkingskost afhankelijk van de grootte en het gewicht van het pakket. De volledige kost van uw aankoop wordt aangegeven alvorens u afrekent. In geval van verzekerd verzenden zullen verzendingen met een waarde van boven de 500 euro worden opgesplitst om verzekerd verzenden mogelijk te maken. De klant draagt de meerkosten voor levering op thuisadres en/of verzekerde verzending.

  1. Betalingen

Betaling van online aankopen via de webshop van Fine Spirits CommV. is enkel mogelijk via overschrijving op bankrekening BE18 7350 5835 3265 of via Payconiq – Fine Spirits CommV. of via de Payconiq QR code op onze betaalpagina.

  1. Wettelijke garantie

De wettelijke garanties zijn van toepassing behoudens bij problemen die een oorzakelijk verband houden met Bpost. Leveringen gebeuren altijd van Bpost kantoor naar Bpost kantoor waar de klant zijn pakket kan ophalen, tenzij anders overeengekomen met de klant. Deze werkwijze geeft de klant de meeste garantie op een onbeschadigde zending met vrijwaring tegen diefstal. Bij verzending op thuisadres draagt de klant altijd de volledige verantwoordelijkheid van de zending.

  1. Commerciële berichtgevingen.

De klant aanvaard automatisch dat Fine Spirits CommV. hem op de hoogte houdt van nieuwigheden binnen het aangeboden producten- en dienstengamma via het door hemzelf op onze website ingegeven e-mailadres.

  1. Privacy

Fine Spirits CommV. houdt van zijn klanten de naam, de voornaam, de straat en huisnummer, de gemeente en postcode, het telefoonnummer en het emailadres bij. Deze gegevens dienen enkel voor contact met de klant bij opvolging van zendingen of lopende verkopen. Het e-mailadres van de klant zal eveneens gebruikt worden volgens de bepalingen van de titel Commerciële berichtgevingen in deze Algemene Voorwaarden. Onder geen beding zal Fine Spirits CommV. de gegevens van zijn klanten verspreiden aan derden voor commerciële doeleinden.

Fine Spirits CommV. verzameld geen gegevens over zijn klanten via cookies, hoewel het mogelijk is dat de software gebruikt voor onze website, dat buiten ons medeweten wel doet.

Op simpel verzoek van de overheid zal Fine Spirits CommV. zijn medewerking verlenen met betrekking tot klantgegevens als blijkt dat er inbreuken werden of worden gepleegd op Belgische wetgevingen.

9 Verbintenis via bestelbon

Professionele klanten worden bediend via een ingevulde bestelbon. De bestelbon wordt bij de professionele klant ingevuld en door de klant ondertekent met de vermelding gelezen en goedgekeurd. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van de bestelbon en op onze website. Zowel de klant als Fine Spirits CommV. ontvangen een exemplaar van de bestelbon, waarop aard, aantal, hoeveelheid en prijs van de bestelde goederen alsmede een verwachte leveringsdatum worden vermeld.

Het door de klant niet naleven van de verbintenis aangegaan via de bestelbon geeft aanleiding tot een financiële vergoeding ten belope van 25% van het bestelde bedrag.

Bij nieuwe klanten kan gevraagd worden om een voorschot van 100% van het bestelde bedrag aan goederen te voldoen vooraf aan de levering. Het factuur met betrekking tot de bestelde goederen wordt afgeleverd van zodra het totale bedrag van de levering voldaan is.

10 .Herroepingsrecht

De particuliere klant krijgt de wettelijke mogelijkheid binnen de 14 dagen na ontvangst van de zending de goederen terug te sturen naar Fine Spirits CommV., zonder daarvoor een reden op te geven. Daarvoor dient de klant binnen die termijn via email of postzending gebruik te maken van het daarvoor voorziene formulier dat kan opgevraagd worden via Email. De particuliere klant is gehouden het product ongebruikt en in de originele ongeopende verpakking terug te sturen om zijn recht tot herroeping te doen gelden.

Als de klant voldaan heeft aan de voorwaarden zal Whisky van België binnen de 14 dagen overgaan tot terugbetaling van de totale som van de aankoop exclusief de verpakkings –en verzendkosten, exclusief de kosten gemaakt voor terugzending.

11 .Toepassing recht en bevoegde rechtbanken.

Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing op een geschil resulterend uit de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en alleen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Turnhout zijn hiervoor bevoegd.

Niettemin verbinden de partijen zich ertoe, alvorens zich tot de gerechtelijke instanties te wenden, alle mogelijkheden voor het regelen van het geschil in der minne aan te wenden.

Indien krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde of dwingend recht een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn of niet afdwingbaar zou zijn ten opzichte van de Klant, zal die bepaling geacht worden nooit geschreven te zijn, terwijl de andere bepalingen toch van toepassing blijven.